KOMUNIKATË PËR MEDIA – 08.05.2020

Bashkëpunimi mes sektorit të prodhimit dhe shitjes me pakicë jetik për zhvillimin e vendit Fuqizimi i mëtejshëm i sektorit të prodhimtarisë krahas zhvillimit të sektorit të shitjes me pakicë, është parakusht për zhvillimin e ekonomisë së vendit, ndërsa bashkëpunimi ndërsektorial jetik për përcaktimin e trajektores së nivelit të këtij zhvillimi. Në këtë drejtim, Klubi i…

OPEN LETTER TO THE GOVERNMENT OF KOSOVO

All over the world, citizens are feeling the economic effects of this pandemic and the same will occur in Kosovo. While some businesses are operating together in unusual and difficult conditions to provide citizens with the necessary products, other businesses in the retail sector are completely closed and endanger their existence. The public health emergency…

Letër e hapur drejtuar Qeverisë së Kosovës

Në të gjithë botën, qytetarët po ndjejnë efektet ekonomike të kësaj pandemie dhe të njejtat do të paraqiten dhe në Kosovë. Teksa disa biznese po operojnë bashkërisht në kushte të pazakonta dhe të vështira që të sigurojnë qytetarët me produktet e nevojshme, biznese të tjera në sektorin e shitjeve me pakicë janë mbyllur tërësisht dhe…

TODAY, MARCH 12, 2020, THE RETAIL NETWORK ASSOCIATION PARTICIPATED IN THE PUBLIC HEARING REGARDING THE DRAFT REGULATION ON ASSIGNING WORKING HOURS FOR BUSINESSES IN THE MUNICIPALITY OF PEJA

The draft regulation provides for the prohibition of business activities for stores that are a network of more than one (1) store on Sundays and public holidays. The Retail Association reiterated the view that such a policy would have detrimental implications for the country’s economy resulting in job cuts, lower turnover in monetary values ​​as…

Sot, datë 12 mars 2020, Rrjeti i Shitësve me Pakicë mori pjesë në dëgjimin publik lidhur me projekt-rregulloren për caktimin e orarit të punës për biznese në Komunën e Pejës.

Projekt-rregullorja parasheh ndalimin e veprimtarive afariste për dyqanet që janë rrjet i më tepër se një (1) dyqani ditëve të diela dhe festave zyrtare. Rrjeti i Shitësve me Pakicë ripërsëriti qëndrimin se një politikë e tillë do të kishte implikime të dëmshme në ekonominë e vendit duke rezultuar në shkurtim të vendeve të punës, qarkullim…