Takimi i RRSHP me Odën Ekonomike të Kosovës

  Më 14 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë dhe Oda Ekonomike e Kosovës nënshkruan memorandum bashkëpunimi gjatë muajit Qershor. Gajtë takimit në mes të Rrjetit të Shitësve me Pakicë, Kryetarit të Bordit z. Besnik Sylejmani dhe Drejtoreshës Ekzekutive znj. Yllka Metaj Shaqiri dhe Kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, z. Berat Rukiqi u…

WORKSHOP ON STRATEGIC ‘RETAIL ASSOCIATION’ PLAN

On May 9, 2019, the Retail Network was part of a one-day workshop on the Strategic Plan of the RRSHP. This workshop focused on mechanisms against the economic and social development of the country, with special emphasis on trade, as an important economic and social factor. As lunch guest we had, Mr. Berat Rukiqi, President…

Punëtoria mbi Planin Strategjik të Rrjetit të Shitësve me Pakicë

  Me 9 Maj 2019, Rrjeti I Shitësve me Pakicë ishte pjesë e punëtorisë një ditore e mbajtur me temë mbi Planin Strategjik të RRSHP. Kjo punëtori është përqëndruar në mekanizma kundrejtë zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit, me theks të veqant në pjesën e tregtisë, si faktor i rëndësishëm ekonomik dhe shoqëror. Mysafirë dreke…

Njoftim rreth qëndrimit të Rrjetit të Shitësve me Pakicë kundrejtë përdorimit të qeseve të plastikës

  Më 23 Prill 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë morri pjesë në tryezën për diskutim rreth zgjidhjes së problematikës kundrejtë përdorimit të tepërt të qeseve të plastikës në vend dhe mundësisë së shqyrtimit të Udhëzimit Administrativ. Diskutimi/takimi ishte organizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku prezent ishin akter të ndryshëm si përfaqësues të…

8. Konferenca me Ministrinë e Drejtësisë

CONFERENCE WITH THE MINISTRY OF JUSTICE

On April 18, 2019, the Retail Association (RRSHP) participated in the conference organized by the Ministry of Justice which took place in the framework of the Functional Review process of the Rule of Law Sector, on the topic of establishing the Commercial Court, which will be the address for dealing with commercial matters. Participants in…

8. Konferenca me Ministrinë e Drejtësisë

Konferenca me Ministrinë e Drejtësisë

  Me datë 18 Prill 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë (RRSHP) morri pjesë në konferencën e organizuar nga Ministria e Drejtësisë e cila u zhvillua në kuadër të procesit të Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit, me temë mbi themelimin e Gjykatës Komerciale, e cila do të jetë adresë për trajtimin e…

“RETAIL ASSOCIATION” DENIES THE NEWS ABOUT PRICE INCREASING

“Retail Association”, with members: ETC, VivaFresh, Super Viva, Meridian Express, Albi Shopping, Maxi, Interex, has reacted after the statements from the organization ‘Konsumatori’, regarding the increase of prices for the Eid al-Fitr holiday in markets. According to the ‘Retail Association’, the director of the ‘Konsumatori’ organization, Selatin Kaçaniku, has expressed his opinion without supporting the…