Takimi për “Hartimin e politikave për reduktimin dhe ndalimin e përdorimit të qeseve dhe shisheve plastike”

  Me datë 18 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e diskutimit me temën ‘’Hartimi i politikave për reduktimin dhe ndalimin e përdorimit të qeseve dhe shisheve plastike” të organizuar nga Insituti Demokratik i Kosovës KDI. Gjatë takimit u prezentuan disa fakte të dala nga hulumtimi i prezentuar dhe praktikat evropiane për…

MEETING WITH FRUIT AND VEGETABLE PRODUCERS

On June 18, 2019, the Retail Association met with Fruit and Vegetable Producers where the facilitator of the meeting was the AGRO Project (Agricultural Development and Rural Opportunities) which is funded by USAID. The meeting took place with the discussion between the two parties (RRSHP and local fruit and vegetable producers), where both parties presented…

Takimi me Prodhuesit e Pemëve dhe Perimeve

  Më 18 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë pati takim me Prodhuesit e pemëve dhe perimeve ku fasilitues i takimit ishte Projekti AGRO (Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale) i cili financohet nga USAID. Takimi u zhvillua me diskutimin në mes dy palëve (RRSHP dhe prodhuesit vendor të pemëve dhe perimeve), ku dy palët…

LEADERSHIP CONFERENCE ORGANIZED BY LEADERSHIP FOUNDATION

On June 17, 2019, the Retail Association was part of the 2-day Leadership Conference organized by the Leadership Foundation. Part of this Conference were leaders of local institutions, representatives of American and European universities, representatives of Kosovar and international businesses and participants from public institutions. Within these two days were: a) Various topics are revealed…

Konferenca mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation

  Me datë 17 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e Konferencës 2 ditore mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation. Pjesë e kësaj Konference ishin lider të Institucioneve vendore, përfaqësues të Universitetiteve Amerikane dhe Europiane, përfaqësues të bizneseve kosovare dhe ndërkombëtare dhe pjesë-marrës nga institucionet publike. Brenda këtyre dy ditëve u:  a)…

MEETING OF RETAIL ASSOCIATION WITH THE KOSOVO CHAMBER OF COMMERCE

On June 14, 2019, the Retail Association and the Kosovo Chamber of Commerce signed a memorandum of cooperation during June. During the meeting between the Retail Association, the Chairman of the Board, Mr. Besnik Sylejmani and Executive Director Mrs. Yllka Metaj Shaqiri and the President of the Kosovo Chamber of Commerce, Mr. Berat Rukiqi discussed…

Takimi i RRSHP me Odën Ekonomike të Kosovës

  Më 14 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë dhe Oda Ekonomike e Kosovës nënshkruan memorandum bashkëpunimi gjatë muajit Qershor. Gajtë takimit në mes të Rrjetit të Shitësve me Pakicë, Kryetarit të Bordit z. Besnik Sylejmani dhe Drejtoreshës Ekzekutive znj. Yllka Metaj Shaqiri dhe Kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, z. Berat Rukiqi u…

WORKSHOP ON STRATEGIC ‘RETAIL ASSOCIATION’ PLAN

On May 9, 2019, the Retail Network was part of a one-day workshop on the Strategic Plan of the RRSHP. This workshop focused on mechanisms against the economic and social development of the country, with special emphasis on trade, as an important economic and social factor. As lunch guest we had, Mr. Berat Rukiqi, President…