PUBLIC HEARING ON THE DRAFT LABOR LAW

On July 19, 2019, the Retail Association was part of the meeting organized by the Committee on Health, Labor and Social Welfare of the Assembly of the Republic of Kosovo. The Draft Labor Law is obviously of great importance for all stakeholders, especially for the employee and the employer. Retail Network members count and are…

Dëgjimi Publik për Projektligjin e Punës

  Me datë 19 Korrik 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e takimit të organizuar nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Projektligji i Punës padyshim që ka rëndësi shumë të madhe për të gjitha grupet e interesit e sidomos për punëmarrësin dhe punëdhënësin. Anëtarët e…

FORUM “EVER GREEN KOSOVO”

On June 27, 2019, the Retail Association attended the “#EverGreenKosovo” Forum organized by “Let Do Do” with the support of the United Nations. This Forum addresses environmental challenges and at the same time provides best practices for solving these problems that have a socio-economic effect on the development of the country. The forum aims to…

Forumi “Ever Green Kosovo”

  Më 27 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ka ndjekur Forumin “#EverGreenKosovo” organizuar nga “Let’s Do It” me mbështetje nga Kombet e Bashkuara. Në këtë Forum janë adresuar sfidat mjedisore dhe të njejtën kohë janë dhënë praktikat më të mira për zgjidhjen e këtyre problematikave që kanë efekt socio-ekonomik në zhvillimin e vendit.…