RETAIL ASSOCIATION TOGETHER WITH THE CHAMBER OF COMMERCE DEVELOPED MEETING WITH THE GOVERNOR OF THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

Today, the Retail Association together with the Chamber of Commerce held a meeting with the Governor of the Central Bank of the Republic of Kosovo, Mr. Fehmi Mehmeti where, among others, three important issues for the Retail Network were highlighted, which are: the unification of POS in a single POS, the harmonization of “Swipe fees”…

Anëtarët e Shoqatës “Rrjeti i Shitësve me Pakicë”, specifikisht udhëheqësit e Departamentit Ligjor dhe Burimeve Njerëzore sot zhvilluan takim diskutimi lidhur me Projektligjin e Punës.

  Anëtarët e Shoqatës “Rrjeti i Shitësve me Pakicë”, specifikisht udhëheqësit e Departamentit Ligjor dhe Burimeve Njerëzore sot zhvilluan takim diskutimi lidhur me Projektligjin e Punës. Pjesë e diskutimit ishin edhe sfidat konkrete si: nevojat/kërkesat në krahasim me përgatitjen profesionale që tregu i punës ofron. Si rrjedh e këtij takimi do të jetë puntoria e…

MEMBERS OF THE RETAIL ASSOCIATION, SPECIFICLY LEADERS OF THE LEGAL DEPARTMENT AND HUMAN RESOURCES TODAY DISCUSSED ON LABOR DRAFT LAW.

The members of the Retail Association, specifically the leaders of the Legal and Human Resources Department today held a discussion meeting regarding the Draft Labor Law. Part of the discussion were also concrete challenges such as: needs / requirements compared to the professional training that the labor market offers. The outcome of this meeting will…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e puntorisë “Strategjia Nacionale për Lehtësimin e Tregtisë dhe Marrveshjet Tregtare” të organizuar nga Departamenti i Tregtisë, Ministria e Tregtisë.

  Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e puntorisë “Strategjia Nacionale për Lehtësimin e Tregtisë dhe Marrveshjet Tregtare” të organizuar nga Departamenti i Tregtisë, Ministria e Tregtisë. Gjatë kësaj puntorie zyrtar nga Departamenti i Tregtisë brenda MTI shpalosën informata mbi: – Barrierat jotarifore, – Mbrojtjen e produkteve vendore si dhe – Programin e Operatorëve të…

RETAIL ASSOCIATION PART OF THE WORKSHOP “NATIONAL TRADE FACILITY STRATEGY AND TRADE AGREEMENTS” ORGANIZED BY THE TRADE DEPARTMENT, MINISTRY OF TRADE.

Retail Network part of the workshop “National Strategy for Trade Facilitation and Trade Agreements” organized by the Department of Commerce, Ministry of Trade. During this official workshop from the Department of Trade within MTI disclosed information on: Non-tariff barriers, Protection of local products as well Program of Authorized Economic Operators (AEO) The event is being…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e ngjarjes Regjionale të organizuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, Oda e Afarizmit të Kosovës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, USAID dhe Western Balkans Fund

  Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e ngjarjes Regjionale të organizuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, Oda e Afarizmit të Kosovës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, USAID dhe Western Balkans Fund. Aktualisht në këtë ngjarje po diskutohet lidhur me lehtësimin e tregtisë përmes bashkëpunimit institucional ndërmjet Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë…

RETAIL ASSOCIATION PART OF THE REGIONAL EVENT ORGANIZED BY THE NORTHWEST MACEDONIAN CHAMBER OF COMMERCE, KOSOVO CHAMBER OF COMMERCE, CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY TIRANA, USAID, AND WESTERN BALKAN FUND

Retail Association part of the Regional event organized by the Chamber of Commerce of North-West Macedonia, Kosovo Chamber of Commerce, Tirana Chamber of Commerce and Industry, USAID and Western Balkans Fund. Currently in this event is being discussed about trade facilitation through institutional cooperation between Northern Macedonia, Kosovo and Albania through panelists: Mr. Gjako Tanasoski,…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë (RRSHP) dhe Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

  Rrjeti i Shitësve me Pakicë (RRSHP) dhe Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi në mbështetje të marrëdhenieve ekonomike reciproke në mes të anëtarëve të RRSHP-së dhe OAK-ë në njërën anë dhe insitucioneve të Republikës së Kosovës në anën tjetër. Përfaqësues nga Oda e Afarizmit të Kosovës(OAK), kryesuar nga Skender M Krasniqi…